• โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

โรงเรียน?บ้านสามขา? มา?ศึกษา?ดูงานการขับเคลื่อน?โรงเรียน?สุจริต?&โรงเรียนคุณธรรม&หลักสูตร?บูรณาการ?เพื่อการมีงานทำ-มี อาชีพ?"

โรงเรียน?บ้านสามขา? มา?ศึกษา?ดูงานการขับเคลื่อน?โรงเรียน?สุจริต?&โรงเรียนคุณธรรม&หลักสูตร?บูรณาการ?เพื่อการมีงานทำ-มี อาชีพ?"